About     Future     Arch|ve     Lectures     Webshop     |nfo


Invoice designed by Tom Volkaert

Online betaling via Creditcard of PayPal.

Betaling via overschrijving is mogelijk op volgende rekening:
IBAN: BE02 7390 2147 0040
BIC: KREDBEBB

Gebruik a.u.b. de referentie: webshop - [gekocht item] en stuur een email naar: contact@lichtekooi.be met vermelding van het gekochte item, naam en postadres voor de (kunstenaars)factuur.

Extra facturatiegegevens kunt u doorgeven in het bericht bij de online checkout of doorsturen via mail.

L|chtekooi webshop


NL
Via deze webshop kunt u Lichtekooi steunen door een bijdrage te leveren aan een specifieke kost van onze werking. Als aankoopbewijs ontvangt u als Lichtekooi-supporter een factuur vormgegeven door een kunstenaar. Dit jaar ontwierp Tom Volkaert een factuur.

De Lichtekooi webshop is een visualisering van de ideale begroting van Lichtekooi Artspace. Je vindt hier een overzicht van alle kosten verbonden aan het runnen van een tentoonstellingsruimte, zowel overhead kosten als projectgebonden kosten, gaande van toiletpapier tot artist fees. De werking van Lichtekooi wordt mogelijk gemaakt door projectsubsidies van de Vlaamse overheid, vrijwilligerswerk en vriendendiensten en bijdragen van supporters.

Als jonge non-profit organisatie is Lichtekooi steeds op zoek naar financiering voor de werking, de tentoonstellingen en de projecten. Lichtekooi organiseert jaarlijks 4 tot 5 tentoonstellingen, lezingen of evenementen. Hiervoor wordt telkens projectsubsidies aangevraagd bij de de Vlaamse overheid en eventueel buitenlandse instanties, maar deze middelen blijven onzeker en dekken slechts een deel van de jaarlijkse kosten. Daarom moeten we steeds op zoek naar bijkomende financiering.*

Naast fondsenwerving wil Lichtekooi met deze webshop ook op een transparante en humoristische wijze in kaart brengen wat er nodig is om een non-profit tentoonstellingsruimte te runnen.**
✨️ Shop en ontvang een factuur ontworpen door Tom Volkaert!✨️  
*In het uitzonderlijke geval dat er een financieel overschot gegenereerd zou worden door de combinatie van subsidies en steunbijdragen, wordt de opgebouwde reserve overgedragen naar het komende werkingsjaar.

** Dit concept is ontstaan tijdens een gesprek met Tom Van Camp, Léo Mandl en Stijn ter Braak
(https://nl.stijnterbraak.com/shop).

Met dank aan Michael Curran, Bram Denkens, Vedran Kopljar, Ulrike Lindmayr, Léo Mandl, Ria Pacquée, Hilde Pauwels, Merel Schoonen, Stijn ter Braak, Jolke Van Aerde, Sietske Van Aerde, Tom Van Camp en Bram Van Meervelde.


***

Promotion videos L|chtekooi webshop
By Jolke Van Aerde and Sietske Van Aerde.


Check out our previous editions here.


Online payment with Creditcard or Paypal.

For a payment by bank transfer:
IBAN: BE02 7390 2147 0040
BIC: KREDBEBB

Please use the reference: webshop - [purchased item] and send an email to: contact@lichtekooi.be mentioning the purchased item, your name and postal address information for the (artist) invoice.

Additional billing information can be provided in the message at the online checkout or forwarded via mail.

EN
Using this webshop you can support Lichtekooi by contributing to a specific cost of our operation. As proof of purchase, Lichtekooi supporters receive an invoice designed by an artist. This year Tom Volkaert designed an invoice.

The Lichtekooi webshop is a visualisation of the ideal budget of Lichtekooi Artspace. You will find an overview of all costs associated with running an exhibition space, both overhead costs and project-related costs, ranging from toilet paper to artist fees. Currently, Lichtekooi's operation is  made possible by project grants from the Flemish government, volunteer work and support from friends and contributions from supporters.

As an upcoming non-profit organisation, Lichtekooi is always looking for funding for its operations, exhibitions and projects. Lichtekooi organises 4 to 5 exhibitions, lectures or events each year. Project grants are always requested from the Flemish government and foreign institutions when relevant, but these funds remain uncertain and only cover part of the annual costs. Therefore we have to look for additional funding.*

Besides fundraising, Lichtekooi also wants to map out in a transparent and humorous way what it takes to run a non-profit exhibition space.**
✨️ Shop and receive an invoice designed by Tom Volkaert!✨️
*In the exceptional case that a financial surplus would be generated by the combination of grants and support contributions, the accumulated surplus would be transferred to the next operating year.

**This concept came about during a conversation with Tom Van Camp, Léo Mandl and Stijn ter Braak.
(https://nl.stijnterbraak.com/shop).

With thanks to Michael Curran, Bram Denkens, Vedran Kopljar, Ulrike Lindmayr, Léo Mandl, Ria Pacquée, Hilde Pauwels, Merel Schoonen, Stijn ter Braak, Jolke Van Aerde, Sietske Van Aerde, Tom Van Camp and Bram Van Meervelde.