About     Future     Arch|ve     Lectures     Webshop     |nfo


Informatie m.b.t. de verwerking van persoonsgegevensOm een goede dienstverlening te verlenen hebben we bepaalde gegevens over jou nodig. In het kader van de Europese regelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort in het Engels GDPR) vinden we het belangrijk je mede te delen welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee doen.

Over welke gegevens gaat het ?

We verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatie- en contactgegevens (eventueel ook die van je wettelijke vertegenwoordiger); 

  • Geslacht, geboortedatum en –plaats indien dit relevant is; 

  • Eventueel financiële gegevens indien dit relevant is?


Waarom verzamelen we jouw gegevens ?

We verwerken bepaalde gegevens om adequate en kwaliteitsvolle diensten te kunnen verlenen, om onze prestaties te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

Persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt op grond van je relatie met onze organisatie omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of omdat het noodzakelijk is om jouw belangen en onze gerechtvaardigde belangen te verzekeren, of op grond van je uitdrukkelijke toestemming. Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming zonder dat een menselijke tussenkomst plaats heeft.

Worden jouw gegevens gedeeld met anderen ?

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We delen deze dan ook enkel met andere partijen (‘verwerkers’ genoemd) wanneer dit geoorloofd is, namelijk:

  • Indien dit nodig is in het kader van een goede dienstverlening, of

  • Indien we daartoe verplicht zijn op basis van een regelgeving of rechtspraak, of § Voor de opvolging en afhandeling van klachten en schadegevallen, of

  • Wanneer je daar uitdrukkelijk hebt mee ingestemd.


Indien het noodzakelijk is om jouw gegevens te delen met een verwerker dan doen we dit enkel volgens bepaalde afgesproken procedures en/of overeenkomsten. Dat kan mondeling, telefonisch, of schriftelijk (al-of-niet in elektronische vorm).

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard ?

We bewaren jouw gegevens zolang als noodzakelijk om jouw en onze belangen te vrijwaren. Voor bepaalde persoonsgegevens is de bewaartermijn wettelijk vastgelegd, bv voor boekhoudkundige gegevens bedraagt de bewaartermijn 10 jaar.

Welke rechten kan je uitoefenen ?

Je hebt een absoluut recht op inzage in alle persoonsgegevens die we van jou bewaren. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of een kopie wenst van jouw gegevens, dan kan je daartoe een schriftelijk verzoek richten aan de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens (contactgegevens zie hieronder).

Je hebt ook het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens aangepast worden indien deze onjuist werden opgenomen. Daarnaast heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de bepaalde verwerkingen van uw gegevens. U heeft het recht op overdraagbaarheid (gratis) en een recht op schrapping van uw gegevens (tenzij er wettelijke verplichtingen bestaan die het bewaren van uw gegevens noodzakelijk maken).

Indien bepaalde gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van een contractuele of andere relatie of op basis van een wettelijke verplichting) dan kan je die toestemming ten allen tijde intrekken. Verwerkingen die op grond van jouw toestemming voordien werden uitgevoerd kunnen echter niet ongedaan worden gemaakt.

Indien je een klacht hebt in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit (contactgegevens zie hieronder).

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens ?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens ?

Wij hebben een verwerkingsverantwoordelijke aangesteld met volgende contactgegevens :

Pepa De Maesschalck
Lichtekooi Artspace VZW
p/a Florastraat 11, 2140 Borgerhout e-mail pepa@lichtekooi.be

De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsauthoriteit zijn:

Gegevensbeschermingsauthoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel 02 274 48 00
e-mail contact@apd-gba.be

Onze privacy beleidsrichtlijn vindt u hier